Følg Husbanken

Ti år sammen om Groruddalen

Nyhet   •   des 12, 2016 13:57 CET

Skatepark i bydel Stovner (Foto: Husbanken)

Staten og Oslo kommune har stått sammen om en storstilt satsing i Groruddalen fra 2007 til 2016. Målet var bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen.

Avslutning av Groruddalssatsingen ble markert med en konferanse i Oslo 8. desember 2016.

Groruddalssatsingen var det første områderettede arbeidet Husbanken var involvert i. I dag bidrar vi med penger og kompetanse både i Oslo, Drammen, Trondheim og Bergen. Erfaringene fra Groruddalen har stor overføringsverdi til andre områderette satsinger og Husbankens arbeid med kommunene for øvrig.

 - For Husbanken har arbeidet i Groruddalen endret måten vi jobber med kommunene på. Vi er i mye større grad enn før opptatt av å gi dem frihet og fleksibilitet innen gitte rammer, fremfor å detaljstyre hvordan pengene brukes, sier regiondirektør Guri Bergo i Husbanken.

En trygg og god bolig forutsetter et godt bomiljø. Gode bo- og nærmiljøer er derfor blitt et viktig element Husbankens samarbeid med kommuner om å fremskaffe flere gode og trygge boliger.

- Vi er opptatt av å ta i bruk alle virkemidlene våre på en helhetlig måte som ivaretar erfaringene fra Groruddalen, sier Bergo.

Den ti år lange satsingen i Groruddalen har ført til mer samhandling og samarbeid mellom bydelene og etatene i Oslo kommune. Bydelene har økt sin kompetanse innen lokalsamfunnsutvikling. Beboernes deltakelse og medvirkning i arbeidet har vært viktig for å sikre at prosjektene som blir igangsatt gir merverdi til lokalmiljøene.

Utvikling av nye arbeidsformer

I samarbeid med de fire bydelene i Groruddalen har Husbanken utviklet nye arbeidsmetoder og former for samhandling. Bydelene har fått rammetilskudd og mulighet til å prioritere tiltak og prosjekter selv. På den måten har de fått rollen som aktive lokalsamfunnsutviklere. Bydelene har lagt langsiktige planer basert på lokal kunnskap, lokale utfordringer, ønsker og behov definert av bydelene i tett samarbeid med befolkningen. Bydelene har fått frihet og mulighet til å arbeide innovativt, etablere nye forbindelser, både internt i den kommunale organisasjonen og med frivillige og private aktører.

Områdeutfordringer er ofte komplekse og sammensatte, som flere parter må løse sammen. Husbanken så behovet for helhetlig innsats og la sine midler i en «felles» pott sammen med et stort antall andre aktører, både statlige, kommunale og private, i prosjekter innenfor bolig- og bomiljøutvikling.

Bedre bomiljø og livskvalitet

De åtte områdene var preget av store utfordringer knyttet til levekår, bomiljø, dårlig vedlikehold og utslitte boliger og fellesområder. Det var en generell mangel på sosiale møteplasser. For å motarbeide den uheldige utviklingen har Husbanken, i tillegg til rammetilskudd, finansiert prosjekter som bydelsparkene og andre sosiale møteplasser i boligområder og sentra. Dette har ført til betydelige standardhevinger i områdene, og et større engasjement fra beboerne i områdene.

Et eget bomiljøtilskudd har gjort det mulig å utvikle nye og utbedre eksisterende aktivitets-, leke- og møteplasser. Tilskuddet har utløst en rekke tiltak knyttet til:

  • Opprusting av utearealer som gangveier og andre interne veier.
  • Utbedring og oppgradering av fellesrom, grendehus, vel-hus, inngangspartier i blokker for bedre tilgjengelighet, serveringssteder, klubbhus og torg.
  • Informasjons- og kunnskapsrettede aktiviteter.
  • Sosiale og kulturelle aktiviteter for å styrke beboernes deltakelse og innflytelse i områdene og for å drive omdømmearbeid, for eksempel musikkarrangementer, festivaler og bydelsdager.

Bomiljøtilskuddet har fungert som motivasjon for å sette i gang lokale aktiviteter og å involvere lokale ressurser. Beboerne har blitt mer aktive, mer engasjerte og tatt større del i utviklingen av eget bomiljø. De opplever en positiv utvikling i sitt nærmiljø, ifølge rapport fra effektevalueringen gjennomført av Agenda Kaupang i 2011.

Fakta om Husbankens økonomiske støtte i Groruddalssatsingen:

  • Støtte til bydelene for å gjennomføre områdeløft: Ca. 160 millioner kroner til åtte områdeløft i de fire bydelene.
  • Støtte til enkeltprosjekter og tiltak i regi av Oslo kommune: Ca. 140 millioner kroner fordelt på et 60-talls prosjekter og tiltak.
  • Støtte med bomiljøtilskudd til bomiljøtiltak i privat regi. Ca. 100 millioner kroner fordelt på ca. 240 bomiljøtiltak.
  • I tillegg er det benyttet midler til kartlegginger ved oppstart av satsingen, kunnskapsutvikling, formidling, erfaringsutveksling og evalueringer underveis.

Hovedrapport for sluttevaluering av Groruddalssatsingen

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.