Følg Husbanken

Dette betyr forslaget til statsbudsjett for 2019 på Husbankens ansvarsområder

Nyhet   •   okt 08, 2018 15:39 CEST

Bostøtte
Regjeringen foreslår å øke bostøtten for barnefamilier og andre store husstander med 60 millioner, samt å gjøre kompensasjonsordningen permanent for uføre som hadde bostøtte før uførereformen i 2015.

Utlån
Regjeringen foreslår å redusere Husbankens utlånsramme med en milliard kroner til 16 milliarder kroner i 2019. Startlån skal og boligsosiale prosjekter skal prioriteres.

Boligpolitiske virkemidler

 • Tilskudd til utleieboliger
  Tilskuddet får en ramme på 857 millioner kroner. Det er samme nivå som i 2018. 50 millioner kroner av rammen er øremerket boliger i tilknytning til opptrappingsplanen for rusfeltet.
 • Tilskudd til etablering og tilpasning
  Bevilgningen øker med 2,5 millioner sammenliknet med 2018, til 482 millioner kroner. Husbanken fordeler bevilgningen mellom etablering og tilpasning og tildeler midler til kommunene. Tilskuddet innlemmes i kommunerammen fra 2020.
 • Tilskudd til heis og tilstandsvurdering
  Tilskuddet får en ramme på 50 millioner i 2019, det samme som i 2018. Det kan brukes til prosjektering og installering av heis samt tilstandsvurdering. Husbanken fordeler midlene mellom de to formålene.
 • Tilskudd til boligsosiale tiltak
  Foreslått tilsagnsramme i 2019 er 11,3 millioner kroner, hvilket tilsvarer en videreføring av nivået fra 2018. Tilskuddet skal bidra til å heve kompetansen og formidle kunnskap om boligsosialt arbeid og boligsosial politikk, og kan gis til blant annet frivillige aktører, organisasjoner, stiftelser og sosiale entreprenører.
 • Tilskudd til områdesatsing
  Bevilgningen til områdesatsing i storbyer foreslås videreført med vel 20 millioner kroner i tilsagnsramme.

Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem
Regjeringen foreslår en tilsagnsramme på 2,6 milliarder kroner til om lag 1500 heldøgns omsorgsplasser i 2019. 1,3 milliarder kroner av midlene skal gå til prosjekter som gir en netto tilvekst på 750 plasser, hvilket vil si at prosjektene som får tilskudd skal bidra til at det totale antallet omsorgsplasser i kommunen øker. De resterende 1,3 milliardene kan brukes til rehabilitering og utskifting av eksisterende plasser. I 2018 var tilsagnsrammen for investeringstilskuddet på 4,2 milliarder kroner til om lag 2500 heldøgns omsorgsplasser.

Tilskudd til studentboliger 
Regjeringen foreslår å gi tilskudd til 2 200 studentboliger i 2019, samme antall som i 2018. Kostnadsrammer og tilskuddssatser videreføres også.

Digitalisering
Kommunal- og regionaldepartementet bekrefter i budsjettforslaget at regjeringen legger til rette for at Husbanken kan videreføre moderniseringen av IKT-systemene i 2019. Husbanken skal blant annet utvikle nytt forvaltnings- og saksbehandlingssystem for lån og tilskudd.

Husbankens drift
I tillegg til reduksjonen på 0,5 % av driftsutgiftene som følger av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen er Husbankens budsjett foreslått redusert med 10 millioner kroner som følge av gjennomførte og nye effektiviseringstiltak, blant annet som følge av digitalisering.  

Regjeringens oversiktsside om forslaget til statsbudsjett for 2019

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.