Følg Husbanken

Derfor satser vi i storbyene

Blogginnlegg   •   mar 29, 2017 11:35 CEST

Administrerende direktør i Husbanken, Bård Øistensen. (Foto: Husbanken)

Storbyene står overfor store boligsosiale utfordringer. Det er der befolkningsveksten er størst, boligmarkedet er mest presset og andelen vanskeligstilte er størst. En særskilt statlig innsats i storbyene er høyst nødvendig.

Nylig var landets fem største kommuner, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Drammen samlet i Drammen. Sammen utgjør de Husbankens storbyprogram, et nettverksarbeid for storbyene, basert på felles utfordringer og problemstillinger.

Bolig utgjør sammen med arbeid, utdanning og helse de fire grunnpilarene i velferdspolitikken. Boligpolitikken i Norge må sies å være vellykket. De aller fleste bor godt og trygt. Åtte av ti eier boligen de bor i. Fra midten av 1990-tallet har boligpolitikken gått fra generell boligforsyning for hele befolkningen til i hovedsak å dreie seg om å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet. Med vanskeligstilte menes personer som på lang sikt ikke klarer å skaffe seg en tilfredsstillende bolig på egen hånd.

De fem kommunene i vår storbysatsing huser til sammen 1,3 millioner innbyggere. Det er en fjerdedel av landets befolkning.

Vanskeligstilte på boligmarkedet er overrepresentert i de store byene, Oslo har alene 25 % av alle vanskeligstilte i landet og hadde ved forrige kartlegging nær halvparten av alle bostedsløse. Til tross for et større behov, har ikke storbyene flere kommunale boliger enn andre store kommuner. Dette, kombinert med et stort press på boligmarkedet og høye boligpriser, gjør at flere trenger hjelp til å skaffe seg et sted å bo.

Dette er store utfordringer som storbykommunene må jobbe med å løse, og begrunner i seg selv hvorfor Husbanken gjør rett i å rette særskilt oppmerksomhet mot storbyene.

I den ferske rapporten «Storbyfaktoren – storbyenes særlige sosiale og økonomiske utfordringer» fra Arbeidsforskningsinstituttet og Senter for økonomisk forskning, synliggjøres behovet for et tett samarbeid mellom staten og storbyene, særlig på det boligsosiale området.

Analysen og vurderingene i rapporten er såpass tydelige at vi må vurdere om vi i årene som kommer bør prioritere storbyene enda mer enn i dag.

Geografisk opphoping av levekårsproblemer og reproduksjon av sosial ulikhet er allerede en realitet i de store byene, og særlig i Oslo. Flere gode bomiljø i storbyene avhenger av at kommunene tar boligsosiale hensyn i byutviklingen. Noen konsekvenser av å ikke ta dette på alvor er utvikling av parallellsamfunn, segregering og økte sosiale forskjeller.

Helhetlig og strategisk planlegging er nøkkelen for etablering av trygge og gode bomiljø. Vi vet at bolig og nærmiljø spiller en stor rolle for barn og unges oppvekstvilkår, derfor prioriterer vi barnefamilier høyest.

Drammen kommune har utmerket seg gjennom sin bruk av leie-til-eie-modellen, og har bidratt til at et betydelig antall husstander har gått fra å leie kommunal bolig til å bli boligeiere. Dette sikrer stabile boforhold for de det gjelder og gjennomstrømming i de kommunale boligene.

De fleste boligsosiale utfordringene dukker først opp i storbyene, og nettopp derfor er storbyene oftest de som utfordrer det offentlige støtteapparatet.

Storbyene ligger i dag i front i det boligsosiale arbeidet og besitter ressurser og kompetanse som er avgjørende for å utvikle gode virkemidler og metoder.

Arbeidet i storbyene preges av profesjonalitet og godt samarbeid som danner et solid grunnlag for det viktige arbeidet som Husbanken og deltakerne i storbysatsingen står overfor.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.